ദയാപുരം പ്രളയ-പുനരധിവാസ-സാമൂഹിക- പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി 2018-19.

ദയാപുരം പ്രളയ-പുനരധിവാസ-സാമൂഹിക-
പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി 2018-19.

പുതുക്കാം പ്രതിബദ്ധത
വളർത്താം പാരസ്പര്യം

ഗൃഹനിർമ്മാണം ഒന്നാംഘട്ടം:
15 വീടുകളുടെ സമർപ്പണം - എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ

#നമ്മൾഅതിജീവിക്കും
#ദയാപുരത്തുകാർ